Polityka prywatności Mondo Infano

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji jest Mondo Infano sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Bronisławy 22, 93-308 Łódź, NIP 9820388019.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail: pomoc@mondoinfano.pl lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
 4. Polityka ochrony prywatności znajduje zastosowanie, w przypadku gdy korzystasz z usług Usługodawcy, czyli dokonujesz rejestracji Konta Użytkownika, korzystasz z Aplikacji, kontaktujesz się z Usługodawcą lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od Usługodawcy pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę są uzyskiwane bezpośrednio od Użytkowników, w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy.
 5. W zależności od usług, z jakich korzystasz, Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Przy rejestracji Konta Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wybrane hasło;
  2. Przy korzystaniu z usług w Aplikacji: imię, nazwisko, adres e-mail, wybrane hasło, numer telefonu.
  3. Przy zapisie na newsletter: adres e-mail.
 6. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług Aplikacji, zarządzania Kontem Użytkownika oraz realizacji zamówień, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Usługodawcy przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Usługodawca wysyła do Użytkowników komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Usługodawca, znajduje się specjalny link do rezygnacji z newslettera. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości mailowej na adres: pomoc@mondoinfano.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Usługodawca wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na pytania, które zostały skierowane do Usługodawcy, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 9. Usługodawca wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Usługodawca może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 10. Usługodawca powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Usługodawcy. Usługodawca udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Aplikacji, realizację płatności związanych z zamówieniami, realizację usług związanych z przechowywaniem danych oraz realizację usług księgowych na rzecz Usługodawcy. Usługodawca powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Usługodawcy. W przypadku przekazywania danych, Usługodawca zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. 10 powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Usługodawcy.
 12. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
 13. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Użytkownikami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Usługodawcę przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 14. Usługodawca zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Usługodawcę.
 16. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 17. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Usługodawcy niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Usługodawcę przetwarzania objętego sprzeciwem. Usługodawca przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Usługodawcę danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są Usługodawcy niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 19. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
 20. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.
 21. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/
 22. Pozyskane przez Usługodawcę dane nie będą profilowane.
 23. Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 24. W momencie odwiedzenia przez Użytkownika, w logach systemowych Aplikacji pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:
  1. informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, którą się posługuje korzystając z Serwisu,
  2. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli odwiedzenie Aplikacji nastąpiło przez link umieszczony na innej stronie internetowej).
 25. Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz celach statystycznym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Menu