REGULAMIN 

SERWISU MONDO INFANO

(dalej: „Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

§ 1  Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług, polegających na możliwości założenia Konta w Serwisie oraz uzyskania dostępu do określonych funkcjonalności Serwisu o nazwie „Mondo Infano” dedykowanego dla podmiotów świadczących usługi w zakresie organizacji zajęć przedszkolnych i ich współpracowników, a także dla Rodziców uczestników tych zajęć.

§ 2 Definicje

Pojęcia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

 1. „Abonament” – okres korzystania z Serwisu, określony w Umowie;
 2. „Instruktor” – Użytkownik, który prowadzi określone zajęcia organizowane przez Klienta lub Promotora;
 3. „Konto” – konto założone przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 4. „Konto Rodzica” – konto założone przez Użytkownika będącego Rodzicem w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 5. „Klient” – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę na udostępnienie Serwisu oraz przyznanie dostępu do Serwisu określonym Użytkownikom;
 6. „Moduł” – jeden z modułów funkcjonalności, w które wyposażony jest Serwis, opisanych szczegółowo w Regulaminie;
 7. „Promotor” – Użytkownik, który współpracuje z Klientem i odpowiada za organizację zajęć przedszkolnych w poszczególnych placówkach, na zasadach określonych w umowie pomiędzy Promotorem i Klientem;
 8. Rodzic” – Użytkownik, który jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka uczęszczającego na zajęcia organizowane przez Klienta;
 9. „Serwis”  serwis prowadzony przez Usługodawcę pod nazwą „Mondo Infano”, dedykowany dla podmiotów świadczących usługi w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych w placówkach przedszkolnych oraz ich współpracowników, umożliwiający zarządzanie zajęciami, rozliczeniami z klientami, komunikację pomiędzy Klientem, Promotorami i Instruktorami z Rodzicami, którego funkcjonalności zostały szczegółowo określone w § 5 Regulaminu, udostępniony za pomocą̨ strony https://app.mondoinfano.pl oraz jej podstron
 10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, na podstawie której Klient otrzymuje dostęp do Serwisu oraz możliwość przydzielenia dostępu do Serwisu wskazanym przez siebie Użytkownikom;
 11. „Usługodawca” – spółka MONDO INFANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Bronisławy 22 (93-308 Łódź), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994548, REGON 523250976, NIP 9820388019, kapitał zakładowy: 5 000 zł;
 12. „Użytkownik” – osoba, która założyła Konto i której udzielony został dostęp do Serwisu przez Klienta. W zależności od kontekstu postanowienia, pojęcie Użytkownika może odnosić się do różnych kategorii Użytkowników (Klient, Promotor, Instruktor, Rodzic). 

II. Serwis

§Opis Serwisu

 1. Serwis stanowi usługę świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie, w Umowie oraz innych dokumentach wynikających z Regulaminu i Umowy. 
 2. Użytkownicy mają dostęp do Serwisu wyłącznie w trybie online, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej za pośrednictwem strony https://app.mondoinfano.pl oraz jej podstron
 3. W ramach Serwisu Usługodawca zapewnia również bieżące wsparcie techniczne dla Użytkowników dostępne w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9:00-17:00, pod adresem email wskazanym na stronie internetowej Serwisu oraz z wykorzystaniem dostępnego w ramach Serwisu czata. 
 4. Usługodawca zachowuje prawo do rozwoju Serwisu, tj. do jego aktualizacji, rozbudowywania, zmieniania funkcjonalności. 
 5. Serwis dostępny jest przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. 
 6. W związku z koniecznością utrzymania i aktualizacji Serwisu, Serwis może być czasowo niedostępny. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby niedostępność Serwisu spowodowana koniecznością utrzymania lub aktualizacji Serwisu przypadała pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00.
 7. Usługodawca podejmować będzie wszelkie starania, aby Serwis dostępny był w wymiarze co najmniej 95%. Powyższe nie odnosi się jednak zdarzeń, na które Usługodawca nie miał wpływu, w szczególności awarii, ataków hackerskich, ingerencji Użytkowników w Serwis. 
 8. O planowanych przerwach technicznych, Usługodawca będzie informował Użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych. 
 9. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do jego nazwy i domeny internetowej, należą do Usługodawcy, zaś Klient i Użytkownicy mogą korzystać z nich wyłącznie w sposób określony w Umowie i Regulaminie. 
 10. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta.

§ Funkcjonalność Serwisu

 1. W ramach Serwisu, możliwe jest przydzielenie różnych Kont ze zróżnicowanym zakresem uprawnień dla użytkowników:
  1. Klient,
  2. Promotor,
  3. Instruktor,
  4. Rodzic.
 2. Serwis w zakresie przeznaczonym dla Użytkowników będących Klientem, Promotorem lub Instruktorem, składa się z trzech Modułów, których poszczególne funkcjonalności opisane zostały w dalszych postanowieniach Regulaminu:
  1. Ludo,
  2. Teko,
  3. Kvalito.
 3. Poza opisanymi w ust. 2 Modułami, Serwis posiada również oddzielny rodzaj Konta – Konto Rodzica. Dostępu do Konta Rodzica dla danego Użytkownika będącego Rodzicem musi udzielić Klient. 
 4. Użytkownicy wskazani przez Klienta w Umowie posiadają uprawnienia do wszystkich funkcjonalności we wszystkich Modułach. 
 5. O przyznaniu konkretnych, jednostkowych uprawnień poszczególnym Użytkownikom decyduje Klient z poziomu zakładki Uprawnienia. Klient może w każdym czasie zmienić zakres uprawnień przyznanych danemu Użytkownikowi lub pozbawić go dostępu do jakichkolwiek funkcjonalności Serwisu. 

§ 5 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia. Nie jest wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie, wystarczy dostęp do Internetu, adres e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez opcje dostępne w przeglądarce. 
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies, dostępnej pod adresem mondoinfano.pl/polityka-prywatnosci

III. Konto

§ 6 Założenie Konta

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Usługodawcą umowę o założenie i prowadzenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zarejestruj się” znajdujący się w dolnej części podstrony https://app.mondoinfano.pl/login, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail oraz unikalne hasło. Formularz stanowi ofertę Usługodawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. 
 2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 3. Na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta wraz z linkiem aktywującym Konto. Po kliknięciu w link aktywacyjny konieczne będzie ponowne zalogowanie przy użyciu podanych w formularzu danych rejestracyjnych.
 4. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku aktywacyjnego jest równoznaczne z przyjęciem oferty Usługodawcy dotyczącej umowy o założenie Konta. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności danych służących do logowania do Konta, w szczególności unikalnego hasła dostępu tak, aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do Konta.
 6. Dzięki założeniu Konta Użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do Serwisu w zakresie przydzielonym mu przez Klienta, przy czym do uzyskania odpowiedniego dostępu do Serwisu konieczne jest przyznanie uprawnień przez Klienta lub Promotora.
 7. Umowa z Użytkownikiem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres Usługodawcy lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres pomoc@mondoinfano.pl 
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Usługodawcę prowadzenia Serwisu,
  2. rozwiązania Umowy, 
  3. podania przez Użytkownika w ramach Serwisu informacji lub zamieszczenia materiałów o charakterze bezprawnym.
 10. W przypadku rozwiązaniu umowy o założenie Konta w sytuacjach opisanych w ust. 8 lub 9 powyżej, Użytkownik utraci dostęp do Serwisu z chwilą rozwiązania umowy.

IV. Funkcjonalności w ramach Konta Klienta, Promotora, Instruktora 

§ 7 Moduł Ludo

Moduł Ludo przeznaczony jest do wspierania Klientów i Promotorów w zarządzaniu organizowanymi przez nich Zajęciami. W ramach modułu Ludo Użytkownik może mieć dostęp do następujących funkcjonalności, dostępnych pod poszczególnymi zakładkami, które rozwijają się po kliknięciu w nazwę Modułu:

 1. Uczestnicy – zakładka, w której znajduje się lista uczestników Zajęć. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę uczestników Zajęć oraz ich dane osobowe, dodawać i usuwać uczestników Zajęć, przypisywać uczestników do poszczególnych Zajęć, edytować ich dane osobowe oraz wysyłać wiadomości. 
 2. Poczekalnia – zakładka, w której znajduje się lista osób chcących skorzystać z Zajęć, lecz jeszcze niezakwalifikowanych do uczestnictwa w Zajęciach. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę osób chcących skorzystać z Zajęć oraz ich dane osobowe.
 3. Placówki – zakładka, w której znajduje się lista placówek, w których prowadzone są Zajęcia. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę placówek oraz informacje o placówkach, dodawać i usuwać placówki, dodawać i usuwać zadania dla poszczególnych Użytkowników.
 4. Grupy – zakładka, w której znajduje się lista grup Zajęć. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę grup Zajęć oraz informacje o grupach, dodawać i usuwać grupy.
 5. Zajęcia – zakładka, w której znajduje się lista Zajęć. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę Zajęć oraz informacje o Zajęciach, dodawać i usuwać Zajęcia.
 6. Instruktorzy – zakładka, w której znajduje się lista Instruktorów współpracujących z danym Promotorem. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę Instruktorów oraz ich dane osobowe, dodawać i usuwać Instruktorów, przypisywać uczestników do poszczególnych Zajęć, edytować ich dane osobowe oraz wysyłać wiadomości.
 7. Finanse – zakładka, wspomagająca zarządzanie finansami prowadzonych przez Użytkownika Zajęć. Z pozycji tej zakładki, Użytkownik może przeglądać listę wykonanych przez siebie transakcji, listę wpłat, listę dłużników oraz listę wystawionych faktur.
 8. Formularze – zakładka, dzięki której Użytkownik może generować formularze i przekazywać je do wypełnienia Rodzicom. Wybór odpowiedniego rodzaju dokumentu oraz ustalenie jego treści następuje poprzez wypełnienie stosownego formularza.
 9. Administracja – zakładka, w której znajdują się dane dotyczące Promotorów, rozliczeń z Promotorami, lista aktywności (działań) poszczególnych Użytkowników oraz możliwość składania zamówień na działania marketingowego dla poszczególnych Promotorów.
 10. Raporty – zakładka, dzięki której Użytkownik może generować raporty analityczne na podstwie danych w systemie. 

§ 8 Moduł Teko

Moduł Teko przeznaczony jest do wspierania Klientów i Promotorów w zarządzaniu sprzedażą ich usług. W ramach modułu Teko Użytkownik może mieć dostęp do następujących funkcjonalności, dostępnych pod poszczególnymi zakładkami, które rozwijają się po kliknięciu w nazwę Modułu:

 1. Statystyka handlowa – zakładka, w której znajduje się podsumowanie działań handlowych podejmowanych przez handlowców Klienta lub Promotora. W ramach tej zakładki, Użytkownik może przeglądać raporty dotyczące aktywności i sprzedaży, a także definiować zakładane przez siebie cele.
 2. Raporty handlowe – zakładka, w której znajduje się lista raportów handlowych.
 3. Handlowcy – zakładka, w której znajduje się lista handlowców. Z pozycji tej zakładki Użytkownik może przeglądać listę handlowców oraz ich dane osobowe, dodawać i usuwać handlowców, edytować ich dane osobowe.
 4. Zadania – zakładka, dzięki której mogą być przypisywane i przeglądane zadania dla poszczególnych handlowców, a także ich status. 

§ 9 Moduł Kvalito

Moduł Kvalito przeznaczony jest do wspierania Klientów i Promotorów w zarządzaniu kontrolą jakości ich usług. W ramach Modułu Kvalito Użytkownik może mieć dostęp do następujących funkcjonalności, dostępnych pod poszczególnymi zakładkami, które rozwijają się po kliknięciu w nazwę Modułu:

 1. Panel Jakości – zakładka, w której znajdują się statystyki dotyczące Zajęć prowadzonych przez danego Użytkownika.
 2. Lista raportów – zakładka, w której znajdują się wszystkie przekazywane do danego Użytkownika raporty od pozostałych Użytkowników.
 3. Raporty zewnętrzne – zakładka, w której znajdują się wszystkie raporty przekazywane przez Promotorów i Instruktorów do Rodziców.
 4. Instruktorzy – zakładka, w której znajduje się statystyka poszczególnych Instruktorów współpracujących z danym Promotorem. 
 5. Zajęcia – zakładka, w której znajduje się statystyka poszczególnych Zajęć przeprowadzanych przez danego Promotora.

§ 10 Pozostałe funkcjonalności

Poza Modułami, wskazanymi w § 6-8 powyżej, Serwis posiada następujące funkcjonalności dostępne pod poszczególnymi zakładkami:

 1. Komunikacja – zakładka służąca do komunikacji pomiędzy Użytkownikami i Rodzicami, umożliwiająca wysyłanie wiadomości e-mail, w tym m.in. wiadomości windykacyjnych;
 2. Dysk – zakładka, stanowiąca wewnętrzny dysk chmurowy, do którego Użytkownicy mogą wgrywać pliki ze swoich urządzeń;
 3. Ustawienia – zakładka pozwalająca dostosować ustawienia Serwisu do preferencji Użytkownika;
 4. Uprawnienia – zakładka pozwalająca przyznawać uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności Serwisu poszczególnym Użytkownikom;
 5. Kalendarz – zakładka, w której znajduje się kalendarz Zajęć poszczególnych Użytkowników;
 6. Kontakt – zakładka służąca do kontaktu z Usługodawcą.

V. Funkcjonalność Konta Rodzica

§ 11 Konto Rodzica

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Usługodawcą umowę o założenie i prowadzenie Konta Rodzica powinna przejść procedurę zakładania Konta opisaną w § 6 Regulaminu.
 2. Konto Rodzica zostanie aktywowane po udzieleniu odpowiedniego dostępu przez Klienta. 
 3. Umowa z Użytkownikiem o założenie Konta Rodzica zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Użytkownikowi, który założył Konto Rodzica przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta Rodzica, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 5. Dzięki założeniu Konta dane uczestników (dzieci), których rodzicem lub opiekunem prawnym jest Użytkownik będą automatycznie uzupełnione i przedstawione w Koncie Rodzica.
 6. Konto Rodzica umożliwia:
  1. Podgląd zdjęć i opisów z Zajęć uczestników, których rodzicem lub opiekunem prawnym jest Użytkownik,
  2. Podgląd wykonanych, przyszłych i zaległych płatności na rzecz Promotorów Zajęć, na które uczęszczają uczestnicy, których rodzicem lub opiekunem prawnym jest Użytkownik oraz dokonanie płatności z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dostarczanego przez operatora PayU S.A. na zasadach określonych w jego regulaminie.
  3. Skonfigurowanie płatności cyklicznych z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych dostarczanego przez operatora PayU S.A. na zasadach określonych w jego regulaminie. Płatności cykliczne pobierane są automatycznie co miesiąc. Kwota płatności cyklicznej jest ustalana przez organizatora zajęć, jej wysokość można sprawdzić w procesie konfigurowania platności cyklicznej lub w umowie z organizatorem zajęć dostępnej w czasie zapisu na zajęcia i później w Panelu Rodzica. W przypadku płatności cyklicznych dane karty płatniczej/kredytowej przechowywane są przez PayU S.A. Użytkownik może reklamować transkację wysyłając zgłoszenie na adres pomoc@mondoinfano.pl.
 7. Lista podmiotów, które korzystają z funkcji płatności elektronicznych dostarczanych przez operatora PayU S.A.:
  1) Stowarzyszenie Małopolska Drużyna Kangura
  ul. Urbanowicza 10A
  31-802 KRAKÓW
  NIP 678-318-14-742) Stowarzyszenie „DINO”
  NIP: 852-265-68-38
  ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 22/U2
  70-255 SZCZECIN

  3) Stowarzyszenie „AKTYWNE DZIECIAKI” z siedzibą w Bełchatowie
  ul. Czyżewskiego 7 lok. 40
  97-400 Bełchatów
  NIP 769-223-24-79

  4) Stowarzyszenie „Piaskowe Kangurki”
  ul. Borowa 12 / 10
  10-242 Olsztyn
  NIP 729-273-14-92

  5) Stowarzyszenie Mali Sportowcy
  Przyczółkowa 138/E2
  02-968 Warszawa
  NIP 951-249-58-25

  6) STOWARZYSZENIE „PRZEDSZKOLE I PIŁKA”
  ul. Ozorkowska 33
  95-073 GROTNIKI
  NIP 732-219-41-08

  7) STOWARZYSZENIE PROMOTORÓW EDUKACJI SPORTOWO-ZDROWOTNEJ
  TOWARZYSTWO KRZEWIENIA AKTYWNOŚCI „PES.TKA”
  ul. Przewodnia 78
  93-419 Łódź
  NIP 729-272-73-55

  8) Stowarzyszenie MAXIMUS
  ul. Starodąbrowska 3-5 lok. 44
  33-100 TARNÓW
  NIP 873-326-82-92

  9) Stowarzyszenie „ROZWÓJ z UŚMIECHEM”
  ul. Miła 3
  32-067 TENCZYNEK
  NIP 513-025-68-29

  10) STOWARZYSZENIE „SPORT Z UŚMIECHEM”
  ul. Stryjeńskich 19/301
  02-791 WARSZAWA
  NIP 951-253-13-72

  11) Stowarzyszenie „Sportowcy Mali i Duzi”
  ul. Burgaska 1 lok. 13
  02-758 WARSZAWA
  NIP 521-389-99-61

  12) Stowarzyszenie SPORTOWE DZIECIAKI
  ul. Chabrów 50A lok. 8
  45-221 OPOLE
  NIP 754-317-72-49

  13) TOOLME.PL Rafał Niżnik
  ul. Uherce Mineralne 276
  38-623 Uherce Minerlane
  NIP 688-106-81-87

  14) Stowarzyszenie SPORTOWE DZIECIAKI
  ul. Stroma 39/12
  15-622 BIAŁYSTOK
  NIP 966-211-55-28

  15) Stowarzyszenie „Przygoda z Piłką”
  ul. Huenefelda 30/9
  80-180 GDAŃSK
  NIP 583-344-10-21

  16) Stowarzyszenie „ŚWIAT KANGURA”
  ul. Sienkiewicza 6 A
  41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
  NIP 629-249-47-84

  17) Fundacja „Sprawniaki”
  ul. Zielona 8
  61-851 POZNAŃ
  KRS 0000734419

  18) Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza Centrum Sportu Dino Adrian Szpakowski
  ul. Jasna 103B
  70-777 SZCZECIN
  NIP 839-297-83-01

 8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres Usługodawcy lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres pomoc@mondoinfano.pl
 9. Rodzic może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta poprzez wysłanie pisemnego wypowiedzenia na adres Usługodawcy lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres pomoc@mondoinfano.pl
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Usługodawcę prowadzenia Serwisu,
  2. rozwiązania Umowy z Klientem,
  3. podania przez Rodzica w formularzu rejestracyjnym informacji o charakterze bezprawnym.
 11. W przypadku rozwiązaniu umowy o założenie Konta w sytuacjach opisanych w ust. 7 lub 8 lub 9 powyżej, Użytkownik utraci dostęp do Serwisu z chwilą rozwiązania umowy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12 Reklamacje

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkowników za prawidłowość działania Serwisu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu można składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w Regulaminie lub adres e-mail pomoc@mondoinfano.pl
 3. W reklamacji należy podać dane Użytkownika, numer zamówienia oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje dotyczące Zajęć składane przez Rodziców bezpośrednio do Usługodawcy, będą niezwłocznie przekazywane Klientowi, który będzie odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 13 Zmiany w Regulaminie

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku chęci zmiany Regulaminu, Usługodawca poinformuje Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie przekazana przy wykorzystaniu Aplikacji na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie korzystania z Serwisu zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności: 
  1. treści pornograficznych lub materiałów obscenicznych, 
  2. treści naruszających uczucia religijne, 
  3. treści reklamujących lub promujących alkohol, 
  4. treści reklamujących lub promujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe, produkty imitujące wyroby lub rekwizyty tytoniowe lub symboli związanych z używaniem tytoniu,
  5. treści obraźliwych, naruszających dobra osobiste, zawierających słowa wulgarne lub powszechnie uznane za obraźliwe.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem: mondoinfano.pl/regulamin-mi

Menu