Regulamin korzystania z aplikacji Mondo Infano UNU

§ 1.
DEFINICJE

Usługodawca – Mondo Infano sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Bronisławy 22, 93-308 Łódź, NIP 9820388019.
Aplikacja – program dostępny za pośrednictwem przeglądarki komputerowej, wspomagający zarządzanie relacjami z kontrahentami, udostępniony przez Administratora pod adresem www.mondoinfano.pl
Cennik – lista opłat pobieranych od Użytkownika który doda do Aplikacji placówkę przedszkolną, dostępna na stronie www.mondoinfano.pl
Konto Użytkownika – indywidualnie przypisane konto umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Aplikacji
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność prawna, uprawniona do korzystania z Aplikacji na mocy zawartego stosunku zobowiązaniowego w formie elektronicznej.
Konto rozliczeniowe – wirtualny rachunek Użytkownika, dostępny poprzez Konto Użytkownika, służący do regulowania płatności związanych z korzystaniem z Aplikacji,
Opłata – każda kwota należna Usługodawcy od Użytkownika na podstawie Regulaminu lub Cennika.
Regulamin – niniejszy dokument, zawierający zakres i warunki świadczenia Usług.
Użycie Miesięczne – wartość Opłat należnych Administratorowi od Klienta za korzystanie z Aplikacji w miesiącu kalendarzowym, bez podatku od towarów i usług.
Umowa – umowa o świadczenie Usług związanych z Aplikacją zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą w formie elektronicznej poprzez akceptację Regulaminu.
Usługi – czynności wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika oraz inne udogodnienia, wynikające z Regulaminu, za które Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia Opłat.
Użytkownik – osoba upoważniona przez Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji. O ile Regulamin lub kontekst nie stanowią inaczej, postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Usługobiorcy.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług elektronicznych polegających na korzystaniu z aplikacji internetowej Mondo Infano znajdującej się pod adresem unu.mondoinfano.pl zwanego dalej „Aplikacją”
W ramach usługi oferowany jest drogą elektroniczną dostęp do Aplikacji Mondo Infano umożliwiającej zarządzanie relacjami z kontrahentami (rodzicami, nauczycielami) jak również zarządzanie procesami w przedszkolu
Właścicielem Aplikacji jest Usługodawca. Dane kontaktowe: Mondo Infano sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Bronisławy 22, 93-308 Łódź, biuro@mondoinfano.pl
Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Aplikacji zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu.
Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.mondoinfano.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest umieszczanie zarówno do Aplikacji jak i każdej usługi Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
Rejestracja kont Użytkowników w Aplikacji jest darmowa i nie są pobierane z tego tytułu żadne opłaty

§ 3.
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

Z chwilą elektronicznej akceptacji przez Usługobiorcę Regulaminu, Usługobiorca przyjmuje Ofertę, a pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą zostaje zawarta Umowa, na warunkach określonych w Regulaminie, której Regulamin i Cennik stanowią integralną część.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli po upływie 1 miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym saldo na Koncie rozliczeniowym stało się i pozostaje ujemne. O stanie Konta Użytkownik informowany jest przez Usługodawcę przynajmniej raz w miesiącu, pocztą elektroniczną, na adres email Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę, za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zawierać przyczynę uzasadniającą, w szczególności zakończenie dystrybucji lub wsparcia Aplikacji.
Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia przypadku, gdy Usługobiorca:
podał nieprawdziwe dane lub złożył nieprawdziwe oświadczenie,
swoim zaniechaniem lub działaniem powoduje lub może spowodować szkody lub zagrożenia dla funkcjonowania lub integralności Aplikacji lub połączonych z nią systemów podmiotów trzecich,
swoim zaniechaniem lub działaniem narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie wyznaczonego Usługobiorcy w tym celu dodatkowego terminu.

§ 4.
REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Możliwość korzystania z Aplikacji dostępna jest po prawidłowym zarejestrowaniu się Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika w Aplikacji.
Użytkownik poprzez utworzone Konto Użytkownika uzyskuje uprawnienie do korzystania z Aplikacji.
Rejestracja w Aplikacji odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.mondoinfano.pl, na której Użytkownik podaje następujące dane:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Hasło
Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
Rejestracja konta w Aplikacji jest darmowa.

§ 5.
COOKIES

Aplikacja korzysta z plików cookies.
Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki „cookies” są bardzo rozpowszechnione i używane w wielu witrynach internetowych z uwagi na swoją przydatność. Pliki te mogą być także używane w celach marketingowych. Więcej informacji dotyczących plików „cookies” można znaleźć np. w:
Wikipedii – http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
lub na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Bez umieszczania niektórych plików „cookies” w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Aplikacji. Są one niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania z Aplikacji.
Niektóre pliki „cookies”:
są wykorzystane by zbierać informacje statystyczne o aktywności Użytkowników w Aplikacji,
poprawiają funkcjonalność witryny, ponieważ umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień Użytkownika. Te pliki „cookies” używane są przez Usługodawcę oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi dotyczące Aplikacji.
Informacje te umożliwią doskonalenie Serwisu tak, by spełniał on oczekiwania Aplikacji.
Istniej także grupa plików „cookies”, która zapamiętuje wizyty Użytkownika, podstrony lub linki, które zainteresowały Użytkownika. Umożliwiają one spersonalizowanie treści do indywidualnych preferencji Użytkownika. Te pliki „cookies” mogą także śledzić ruchy Użytkownika również w innych serwisach internetowych.
W ramach Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Dane uzyskiwane przez Aplikację dzięki plikom „cookies” nie są przypisywane do konkretnej osoby.
Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z Aplikacji bez zmiany ustawień – oznacza to, że akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików „cookies”.
Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika.
W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki. Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Aplikacji reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy do przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Aplikacji. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Informacje o niektórych zrachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§6.
WYMOGI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 128 kbps;
przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer;
Pamięć RAM – minimum 1 GB.
System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac Os lub dowolny system operacyjny wspierający wymienione przeglądarki internetowe
Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
Usługodawca zwraca szczególną uwagę Usługobiorcy na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do Konta Użytkownika, mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub Użytkownikowi przez osoby nieuprawnione.

§ 7.
ROZLICZENIA

Rejestracja kont Użytkownika w systemie jest darmowa. Użytkownicy nie ponoszą z tego tytułu opłat.
Opłaty naliczane sa w momencie dodania do systemu placówki przedszkolenej, która to miałaby być opsługiwana przez Aplikację
Opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem
Usługobiorca może dokonywać wpłat na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma.
Usługobiorca, z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą wpłaty, otrzyma od Usługodawcy fakturę VAT na kwotę brutto równą dokonanej wpłacie. Faktura będzie dostępna do wydruku w panelu Aplikacji

§ 8.
OPŁATA

Opłata jest należna Usługodawcy w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku.
Opłata jest należna od każdej aktywnej placówki przedszkolnej.
Opłata jest naliczana w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku.
Użytkownik który doda placówkę przedszkolną do Aplikacji przyjmuje na siebie obowiązek terminowego uiszczania opłat. W przypadku opóźnienia się w płatności Usługodawcy przysługują od Usługobiorcy maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie.
W przypadku korygowania przez Usługodawcę Opłaty od Usługobiorcy, rachunek bankowy Usługobiorcy zostanie uznany skorygowaną kwotą nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Usługodawcę podpisanej przez Usługobiorcę kopii faktury korygującej wystawionej przez Usługodawcę i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania tej podpisanej faktury. Usługobiorcy nie przysługują odsetki od korygowanej kwoty.
W przypadku utrzymującej się powyżej 7 dni zaległości w uregulowaniu aktualnej opłaty za korzystanie z Aplikacji Usługodawca może zablokować dodaną przez Usługobiorcę placówkę przedszkolną blokując wszystkie funkcje związane z daną placówka przedszkolną.

§ 8.
ZASTRZEŻENIA

Zabroniona jest przez Usługobiorcę transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, jak i naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
Usługodawca zastrzega możliwość do wstrzymania Usługobiorcy dostępu do Aplikacji w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, a także gdy narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.
Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Aplikacji, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Obowiązku określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Użytkowników.

§ 9.
REKLAMACJE

Zakłócenia w funkcjonowaniu Aplikacji, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Aplikacji, mogą być przedmiotem reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną z adresu email biuro@mondoinfano.pl
Wnosząc reklamację należy podać następujące dane: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, dane pozwalające na identyfikację konta Użytkownika (adres email), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika lub Usługobiorcę będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Usługobiorcę.
Jeżeli dane podane przez Uzytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy przysługuje Usługobiorcy i Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 10.
INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.
Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawieranych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy).
Jeżeli spełnione są przesłanki rozpatrzenia sporu przez sąd i złożonemu wnioskowi można nadać dalszy bieg, przewodniczący stałego polubownego sądu konsumenckiego doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej (przedsiębiorcy) i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Z kolei w razie bezskutecznego upływu powyższego tygodniowego terminu albo jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek konsumentowi, informując o przyczynie zwrotu. Warunkiem rozpoznania sporu przez stały polubowny sąd konsumencki jest zatem zgoda obu stron na rozstrzygnięcie tego sporu przez taki sąd.
Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od opłat. Jeżeli natomiast podjęcie przez taki sąd czynności jest połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd wzywa stronę, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na pokrycie tych wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie danej czynności lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wzywa strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku.
Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.
Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek konsumenta lub z urzędu.
W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Wojewódzki inspektor może przy tym wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.
Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża ona zgody na polubowne zakończenie sprawy.
Wniosek o mediację konsument powinien złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek może być złożony pisemnie (poczta, poczta elektroniczna, fax, bezpośrednio w sekretariacie inspekcji) lub ustnie (do protokołu). We wniosku konsument powinien dokładnie oznaczyć strony sporu (dane konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy), przedmiot sporu, opisać swoje żądanie oraz dołączyć kserokopie pism mających znaczenie dla sprawy (np. paragonu, opinii rzeczoznawcy itp.).
Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.
Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
Każdy konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze. zm.).
Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php.
Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 800 007 707 konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów (szczegóły dostępne pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,745,infolinia-konsumencka-800-007-707.html

§ 11.
SERWIS

Usługodawca prowadzi obsługę serwisową Użytkownika i Usługobiorcy.
Usługodawca realizuje obsługę serwisową, w szczególności w zakresie udzielania Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, Regulaminu oraz Cennika, realizacji zleceń, udzielania Użytkownikowi informacji odnośnie Aplikacji, udzielania Użytkownikowi i Usługobiorcy informacji odnośnie aktualnych promocji i innych ofert.
Wszelkie uwagi dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres ‪biuro@mondoinfano.pl‬‬
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub częściowego wyłączenia Aplikacji lub poszczególnych Usług w celu ich ulepszenia, dodawania nowych usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim czas trwania wykupionego dostępu na korzystanie z Aplikacji ulega zawieszeniu od momentu ponownego uruchomienia usługi lub Aplikacji przez Usługodawcę.

§ 12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca zobowiązuje się podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które wynikają z nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika i Usługobiorcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika i Usługobiorcę.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub usunięcia Konta Użytkownika na skutek rozwiązania umowy przez Usługodawcę z winy Użytkownika lub Usługobiorcy naruszającego Regulamin, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika lub Usługobiorcę z Aplikacji i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa. W takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika i Usługobiorcy wobec osób trzecich regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków Usługobiorcy, przerwy w działaniu jego przedsiębiorstwa, bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione skorzystanie z Aplikacji przez podmiot inny niż Użytkownik lub Usługobiorca. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązani są zabezpieczyć na własny koszt dostęp do Aplikacji, w taki sposób, aby mogły z niej korzystać wyłącznie osoby upoważnione, w szczególności poprzez wprowadzenie i zachowanie w poufności stosownego loginu i hasła, oprogramowanie zabezpieczające przed atakiem poprzez sieć a także inne zabezpieczenia informatyczne i fizyczne.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem postanowień poniżej, może ulec zmianie.
W przypadku planowanych zmian w Regulaminie, Usługodawca, za 30 dniowym uprzedzeniem, poinformuje Usługobiorców o wprowadzonych zmianach, dacie, od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.kindercrm.pl oraz poprzez jednoczesne przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres email Usługobiorcy.
Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba, że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze.
Usługobiorca w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach może odmówić akceptacji wprowadzonych zmian, w tym poprzez złożenie sprzeciwu lub przesłanie informacji o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian na e-mail: biuro@kindercrm.pl lub adres Usługodawcy wskazany w postanowieniach ogólnych. W takim przypadku konto Użytkownika zostanie usunięte w dniu wejścia w życie zmian.

Menu